Política de privacitat

Article 1 – Preàmbul

L’empresa SARL FUNDY WEBER (d’ara endavant « L’editor »), preocupada pels drets de les persones, i amb la voluntat de total transparència, ha implementat una política de confidencialitat que estableix la forma en què les dades personals dels usuaris del lloc https:/ /www.domainedemoutier.fr https://www.domainedemoutier.fr(d’ara endavant « el Lloc »), les finalitats perseguides amb aquest tractament, així com els mitjans d’actuació posats a disposició de les persones perquè puguin exercir millor els seus drets.

Per dades personals s’entén qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable, directa o indirectament, en particular per referència a un nom, un número d’identificació o un o més elements específics específics de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Aquesta política de privacitat complementa els avisos legals i condicions generals d’ús que els usuaris poden consultar a la pàgina següent: Avisos legals.

1.1. 1.1. Definicions

Usuari (d’ara endavant “l’Usuari”): usuari d’Internet que es connecta i utilitza el lloc. Es consideren usuaris tots els usuaris d’Internet que es connecten, naveguen, llegeixen, visualitzen i utilitzen el lloc.

Article 2 – Gestió de dades personals

S’informa a l’usuari de la normativa en matèria de comunicació de màrqueting, la llei de 21 de juny de 2014 per a la confiança en l’economia digital, la Llei de protecció de dades de 06 d’agost de 2004 així com el Reglament general de protecció de dades (RGPD: n° 2016-679). ).

Article 3 – Dades recollides

Les dades només es recullen i es tracten amb el consentiment de l’usuari titular de les dades i es limiten a l’estrictament necessari. Cada vegada que es recullen dades personals, s’informa a l’usuari que es recullen les seves dades, i per quins motius es recullen les seves dades.
La recollida i tractament de dades es duen a terme per complir un o més objectius prèviament determinats, i només es recullen les dades necessàries per a la correcta execució dels objectius perseguits pel lloc (minimització de dades).

Les dades personals recollides al lloc són les següents:

– Adreça IP (anònim)
– Dades de contacte (nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon)

Aquestes dades es recullen quan l’usuari realitza una de les operacions següents al lloc:

– Quan l’usuari es connecta al lloc
– Quan l’usuari valida l’enviament d’un formulari de sol·licitud d’informació

Article 4 – Finalitats de les dades recollides

La recollida i tractament de dades compleix les següents finalitats:

– L’adreça IP es recull amb finalitats estadístiques, per gestionar l’optimització del lloc, per prevenir i lluitar contra el frau informàtic en cas d’ús considerat anormal dels formularis del lloc. L’adreça IP es recull per determinar la ciutat des de la qual es connecta l’usuari. Això es anonimitza immediatament després de l’ús i, per tant, l’editor del lloc no pot tornar a través d’això a una persona física.

– Les dades de contacte, telèfon i adreça de correu electrònic es recullen en cas de validació d’un formulari de sol·licitud d’informació per a la gestió de les relacions amb l’usuari i, si escau, per a la gestió de pressupostos o comandes.

Article 5 – Transmissió de dades

L’editor no ven les dades personals dels usuaris, que per tant només s’utilitzen per necessitat o amb finalitats estadístiques i d’anàlisi. Les dades personals recollides pel lloc no es transmeten a cap tercer, i només són tractades per l’editor del lloc.

L’editor té prohibit processar, allotjar o transferir la informació recollida sobre els seus usuaris a un país situat fora de la Unió Europea o reconegut com a « no apte » per la Comissió Europea sense informar prèviament als usuaris. No obstant això, l’editor és lliure d’escollir els seus subcontractistes tècnics i comercials, a condició que presentin les garanties suficients pel que fa als requisits del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD: n° 2016-679).

No obstant això, les dades personals podran ser compartides amb empreses alienes, exclusivament a la Unió Europea, en els casos següents:

– Quan el lloc utilitza els serveis de proveïdors de serveis per oferir serveis d’assistència, publicitat o pagament en línia. Aquests proveïdors de serveis tenen un accés limitat a les dades dels usuaris, com a part de la realització d’aquests serveis, i tenen l’obligació contractual d’utilitzar-les d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades aplicable.

– Si la llei ho exigeix, el lloc pot dur a terme la transmissió de dades per fer el seguiment de les queixes presentades contra el lloc i per complir els tràmits administratius i judicials.

Article 6 – Conservació de dades

L’editor mantindrà les dades de l’usuari en un entorn segur durant el temps necessari per assolir les finalitats per a les quals van ser recollides i en compliment de la normativa vigent.

En la mesura que sigui raonablement necessari o requerit per complir amb les obligacions legals o reglamentàries, resoldre disputes, prevenir fraus i abusos, o fer complir els termes i condicions, l’editor també pot conservar certa informació durant un període addicional.

Article 7 – Seguretat de les dades

L’editor es compromet a prendre totes les precaucions necessàries per preservar la seguretat de la informació i en particular que no es comuniqui a persones no autoritzades. No obstant això, si es posa en coneixement de l’editor una incidència que afecti la integritat o la confidencialitat de la informació de l’usuari, aquesta haurà d’informar els usuaris al més aviat possible i comunicar-los les mesures correctores adoptades. A més, el lloc no recull cap « dada sensible ».

Dins dels límits de les seves respectives competències i per a les finalitats esmentades anteriorment, les principals persones susceptibles de tenir accés a les dades dels usuaris són principalment els agents d’atenció al client de l’editor.

Article 8 – Drets dels usuaris

D’acord amb la normativa europea vigent, els usuaris del lloc tenen molts drets relacionats amb les dades personals. En particular, els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades, a corregir qualsevol error, així com el dret a la supressió de les dades personals, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi. Els usuaris també tenen dret a retirar el consentiment, a oposar-se a la recepció de materials de màrqueting en el futur i, en determinades circumstàncies, el dret a garantir que la informació es transfereixi als usuaris o a un tercer.

– Dret d’accés, dret de rectificació: L’usuari té dret a accedir a les dades personals que l’editor tingui sobre ell, a que es rectifiquin les seves dades personals si són inexactes, obsoletes o incompletes.

– Dret a la supressió, dret a l’oblit: L’usuari té dret a que les seves dades es suprimeixin o suprimim. Tanmateix, aquest dret pot estar limitat per una raó legal o un interès legítim de l’editor per conservar les dades personals.

– Dret d’oposició: l’usuari té dret a sol·licitar la limitació o oposar-se al tractament de les seves dades per part del lloc, sense que el lloc pugui negar-se, excepte per demostrar l’existència de motius legítims i imperiosos, que puguin prevaler sobre el interessos i drets i llibertats de l’usuari.

– Dret a retirar el consentiment per al tractament de dades basat en el consentiment: L’usuari pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment quan aquest tractament es basi en el consentiment.

– Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari té dret a traslladar, copiar o transferir les dades que té el lloc a un altre lloc. Aquest dret només s’aplica a les dades facilitades per l’usuari i quan aquestes dades siguin objecte de tractament automatitzat basat en el seu consentiment o en un contracte.

– Dret a determinar el destí de les dades després de la mort: l’usuari pot organitzar què han de ser de les seves dades recollides i tractades en cas de morir i escollir, si ho desitja, si l’editor haurà de comunicar les seves dades a un tercer que té. prèviament designat.

8.1. 8.1. Aplicació de drets

Si l’usuari vol conèixer com l’editor utilitza les seves dades personals, o sol·licitar la rectificació, oposició al seu tractament o supressió, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades que està a disposició dels usuaris per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades personals.

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid, signada, i esmentar l’adreça a la qual l’editor pot contactar amb el sol·licitant. La resposta s’enviarà en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini d’un mes es podrà prorrogar en 2 (dos) mesos si la complexitat de la sol·licitud així ho requereix.

Les sol·licituds de supressió de dades personals estaran subjectes a les obligacions que la llei imposa a l’editor, en particular pel que fa a la conservació o arxiu dels documents.

8.2. 8.2. Queixa

En el cas que el responsable del tractament decideixi no donar resposta a la sol·licitud de l’usuari, i l’usuari vulgui impugnar aquesta decisió, o, si considera que algun dels drets esmentats anteriorment, té dret a recórrer davant la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) o qualsevol jutge competent.

Els usuaris poden presentar una reclamació davant les autoritats de control, i en particular la CNIL, a l’adreça següent: https://www.cnil.fr/

Article 9 – Delegat de Protecció de Dades

El paper del Delegat de Protecció de Dades i vetllar per la correcta implementació de les disposicions nacionals i supranacionals relatives a la recollida i tractament de dades personals. També pot ser nomenat DPO (per a Delegat de Protecció de Dades).

S’informa a l’usuari que la següent persona ha estat nomenada Delegada de Protecció de Dades per l’editor del lloc: Fundy Weber. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades per correu electrònic a la següent adreça: info|at|domainedemoutier.fr o per correu postal a la següent adreça: SARL FUNDY WEBER – 7 rue du Moutier – 66760 ANGOUSTRINE-LES -ESCALDES

Article 10 – Canvis a la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot ser consultada en qualsevol moment pels usuaris del lloc. L’editor es reserva el dret de modificar-lo per tal de garantir-ne la conformitat amb la legislació vigent. Per tant, es convida als usuaris a consultar periòdicament aquesta política de privadesa per tal d’estar informats de qualsevol canvi que es pugui introduir.

Aquesta política de privadesa es va actualitzar per última vegada el: 06/07/2022.